Møte mellom to toppkandidater

Vår egen toppkandidat, Jan Fredrik Eriksen, og Elisabeth Erke, sametingsrepresentant og toppkandidat for østre valgkrets til Sametinget, møttes Barcode Oslo den 16.07.21. Selv om disse to kandidatene representerer helt motsatte deler av landet så er de enig om en ting – god sametingspolitikk er god senterpartipolitikk – derfor håper de at flest mulig av Senterpartiets kandidater blir innvalgt til Sametinget i høst.

Hva sier Senterpartiets program?

Samer som folk er like mangfoldige og unik som ethvert annet menneske, og i vårt samepolitiske arbeid er det en selvfølge å ivareta alle samer i hele Sápmi. Bakgrunn, bosted, yrke, språk, kjønnsidentitet eller levesett skal ikke bety noe i forhold til det å kunne ivareta og stå i sin samiske tilhørighet.  Det er opp til hver enkelt å definere sin egen identitet.   

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil legge til rette for en samfunnsutvikling der samene på egne premisser utvikler språk, kultur og samfunns- og næringsliv. Vi vil styrke bosettinga i små lokalsamfunn og legge til rette for infrastruktur og kommunikasjon, bærekraft og levekår.

Guovddášbellodat / Senterpartiet vil:

  • Sikre et fortsatt godt samhold og samarbeid mellom samer på tvers av landegrensene. Samene er ett folk som bor og lever i fire ulike land, med en felles kultur, språk og tilhørighet.
  • Ta vare på natur og miljø vedfornuftig bruk av naturen og en ansvarlig forvaltning av våre naturressurser. Naturen skal overlates til våre barn i bedre stand enn den var når vi startet.
  • Ta vare på og synliggjøre vår historie og rike kulturarv ved å jobbe for mere ressurser til våre kulturinstitusjoner og museer. 
  • Styrke og videreutvikle Sametingets virksomhet og omdømme som folkevalgte organ med både lokalt, nasjonalt og internasjonalt urfolksfokus
  • Sannhets- og forsoningskommisjonen skal snart avgi sin rapport. Kommisjonens funn vil Guovddášbellodat/Senterpartiet ta på alvor. Det må prioriteres høyt å iverksette tiltak som kan gjøre opp for noe av den uretten som ble begått.