Primærnæringer

DENNE ARTIKKELEN ER IKKE FERDIG

SKAL DERFOR IKKE DELES ENDA

Flertallet av oss samer som bor i de sørlige deler av Norge er ikke selv involvet i primærnæring. Selv om dette er et tema som også våre kandidater anser som et av de viktiste samepolitiske temaene, så har våre kandidater lite direkte erfaring fra dette feltet. Det er derfor en stor styrke for oss at toppkandidatene fra andre distrikt har inngående kunnskap slik at vi er trygge på at Senterpartiet på Sametinget vil ha en representantsgruppe som tilsammen har en kompetanse som dekker alle de 4 primærnæringsområdene som Senterpartiet definerer i sitt program.

Tradisjonelle utmarksnæringer er ofte kulturbærere i den forstand at samisk språk og uttrykk ivaretas

Annie Tamlag, 1. kandidat valgkrets 6 Åarjel-Saepmie/Sør-Samisk

OM REINDRIFT (UTTALELSE FRA KANDIDAT FRA ANNET DISTRIKT)

OM FISKE (Tor Mikkola valgkrets 3)

OM JORDBRUK (UTTALELSE FRA KANDIDAT FRA ANNET DISTRIKT)

Gåradak, Porsanger, hvor Annies slekt stammer fra.
Annie Tamlag

Tradisjonelle utmarksnæringer er ofte kulturbærere i den forstand at samisk språk og uttrykk ivaretas, sier Annie Tamlag, Sør-Samisk valgkrets. Dette gjelder alt fra fagterminologi til bruksgjenstander. Kommer også til uttrykk gjennom klær/sko og redskap. Også innen duoddji.

Utmarksnæringer opplever stort press fra hyttebygging, vindindustri, gruveindustri og oppdrettsnæring. Sjøsamer mister tilgang feks å sette laksegarn i sjøen, de må lengre ut for å finne torsk siden oppdrettsnæringa har plassert merder på de beste fiskegrunnene. Bønder og reindriftsutøver mister beiteområder og vindindustrien presser reindriftsutøverne ut av kalvingsområder, sperrer flytteveier, skremmer rein pga støy, skyggekast og iskast. Det er press på levemåten med eggesanking på våren, økt antall rovdyrtap også for ørn. Samtidig får ikke utmarksutøvere dispensasjon for å kjøre til vann og myrer de har sanket/fisket fra gjennom tidligere tider.

SAMLENDE UTTALELSE FRA JAN FREDRIK

Hva sier Senterpartiets program om primærnæringsfamilien?

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil styrke primærnæringsfamilien og grunnlaget for sikker og god drift for de som jobber i næringene. Primærnæringene står for trygg og god matproduksjon, arbeidsplasser og sysselsetting, bosetting, språk og kulturformidling.  

Velferdsordninger innen primærnæringene må utvikles for å sikre rekruttering, trygt arbeidsmiljø og inkludering. Primærnæringsfamilien skal styrkes med økt forutsigbarhet og lønnsomhet. Árbediehtu/tradisjonkunnskapsprosjekter er viktige for å ivareta kunnskap, språk og tradisjoner. Skolene bør utvikle valgfag for opplæring i primærnæringer. 

Kystfisket og tilgang på råstoff er viktig i sjøsamiske områder. Kvotesystem og inntjening må i større grad gi fordel for de som bor i disse områdene, og det må legges til rette for mottak og videreforedling, og klart slå ring om folkets rett til fiske.  

Utviklingen innen jordbruket i Sápmi er bekymringsfullt, og vi slår ring rundt samvirkeprinsippet som styrker levering, mottak og prisutjevning for jordbruk i hele landet.

Primærnæringene er sentrale som bærere av samisk kultur, tradisjoner og språk. Spesielt i det sør-samiske området er reindrift fundamentet for sørsamisk språk og kultur.    

Primærnæringene har potensiale og vilje for nyskapning og fremtidsrettet utvikling, og gode støtteordninger for dette vil gi gode rammer for videre drift. 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil gå imot utbygging av vindkraft, gruveindustri, oppdrett og annen industri som fortrenger primærnæringene. 

 • Rovviltpolitikken må endres i tråd med internasjonale forpliktelser 
 • Rovviltbestandene må reduseres i tråd med bestandsmålene. 
 • Det må iverksettes raskere skadefelling når tap oppstår 
 • Det må åpnes for uttak av ørn som skadeforebyggende tiltak i kalvingsområder 
 • Ulvesonen skal ikke utvides slik at den grenser til beiteområdene til sør-samisk reindrift

Reindrift

 • Følge opp Sametingets reindriftslovutvalg med arbeid for lovendringer i forhold til utvalgets sluttrapport 
 • Sikre at reinbeitedistriktene har tilstrekkelige ressurser til å ivareta næringens interesser aktivt i planprosesser 
 • Sikre fremtida for samisk reindrift i Trollheimen 
 • Tilrettelegge for at reineier enklere kan nyttiggjøre seg av egne råvarer og biprodukter til økt verdiskapning 
 • Sørge for oppdatert digitalt reinmerkeregister og reversere krav om obligatorisk individmerking 
 • Opprette ordning for næringspermisjon fra skole for å delta i sesongarbeid. 
 • At eldres kompetanse må ivaretas og tillegges mere vekt 
 • Stille krav om at politiet og SNO må få en kompetanseheving på reindrift 
 • Sikre kvinner og ungdom deltakelse og ett eget næringsgrunnlag 
 • Støtte tiltak som viderefører Verdde-kulturen, samhold mellom reindriftssamer og fastboende 
 • Arbeide for bedre beredskap for klimaskapte beitekriser

Jordbruk

 • Ivareta innmark og utmark som matjord og beiteland 
 • Sikre fremtidig samisk jordbruk ved tilskudd til nybygg og fornying av eksisterende produksjonsbygg og driftsmidler 
 • Bedre tilpassede støtteordninger for jordbruk i samiske områder -også i et kulturelt perspektiv. 
 • Støtte kombinasjonsbruk der landbruk drives i kombinasjon med for eksempel fiske, reiseliv eller duodji. 
 • Øke egeninnsatsgrense under bygging av fjøs fra 3 til 5 år hos Innovasjon Norge 
 • 1 år frikjøp/tilskudd for partner ved nyetablering for å styrke familielandbruket i oppstartsfasen. 
 • Gi støtte til nydyrking nær bruket for å slippe lange transport veier. . 
 • Slakterier og meieri må være lokalisert slik at dyrevelferd og regelverk ivaretas. 
 • Investeringsmidler til forskning og utvikling for bedre utnyttelse av avfall og husdyrgjødsel for gårdsbruk. 

Fiskeri og den sjøsamiske kulturen

 • Sikre og synliggjøre den sjøsamiske kulturen 
 • Bygge opp samisk reiseliv, sjøsamiske mattradisjoner og opplevelser i kombinasjon med fiske 
 • Sikre en fortsatt variert flåtestruktur 
 • Opprettholde og styrke fjord- og kystfiskeflåten som en viktig forutsetning for bosetting i sjøsamiske områder 
 • Støtte lokale mottak og sikre mere fisk på land, føringstilskuddet er viktig. 
 • Videreutvikle og prioritere kystflåten og ha begrensninger i fisket for større båter innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen. 
 • Gi fritt fiske for båter under 11 meter 
 • Utrede urfolksrett til fangst av hval, kobbe og sel 

Utmarkshøsting/Meahcásteapmi og den elvesamiske kulturen

 • Arbeide for økt anerkjennelse av samisk utmarksbruk og ivaretakelse av dette i lovverk 
 • Videreføre og bevare språk- og kulturkunnskapsbasert utmarksbruk, høsting og levesett 
 • Ivareta samiske jakt- og fisketradisjoner 
 • Utvikle innlandsfiske som næring 
 • Støtte utvikling av næring basert på lokale naturprodukter 
 • Sikre ivaretakelse og utvikling av den elvesamiske kulturen 
 • Sikre lokalbefolkningen i sjøsamiske områder og elvedalenes befolkning førsteprioritet til laksefiske.