Reindrift og andre samiske primærnæringer

For Senterpartiet er primærnæringer ikke bare viktig i kraft av de livsviktige produktene som tilvirkes i disse næringene, men også har en meget sentral rolle som kulturbære

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen
Jan Fredrik Eriksen og Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus’ valgkampåpning på Eidsvoll

Av våre primærnæringer er det en som i aller høyeste grad forbindes med det samiske, reindriftsnæringen. Det er derfor den letteste å ta fram når vi snakker om samisk liv og leven. Reindriftsnæringa sysselsetter ikke bare reindriftsutøverne, men er viktig i samisk matlagingstradisjon og samisk doudji som begge bruker råstoff som kjøtt, pels, bein og skinn fra rein. Kreative samer lager sine fantastiske produkter av disse råvarene. I kombinasjon med jordbruk, fiskebruk og naturbruk ligger reindriftsnæringa til grunn for vår samisk kultur og identitet.

Det er også næringer som er med på å forme kulturlandskapet som mange av oss er vokst opp med, men som vi i dag opplever at er i ferd med å forsvinne, når skog og villmark gror igjen, og blir utilgjengelig for publikum.

Jan Fredrik ERiksen, 1. kandidat Sør-Norge valgkrets til sametinget

Mat er mer enn føde

Vår førstekandidat, Jan Fredrik Eriksen, er fra samme fylke som Sigbjørn Gjeldsvik som i inneværende periode har vært Senterpartiets mann i finanskomiteen på Stortinget. Det var derfor naturlig for oss å høre med ham hvordan moderpartiet forholder seg til de samiske primærnæringene.

– Senterpartiet er opptatt av å ta hele landet i bruk og sørge for tjenester og arbeidsplasser nær folk i hele landet, sier Sigbjørn Gjelsvik. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst er næringer som er helt nødvendige for å dekke våre grunnleggende behov for mat og husrom; og de er like viktige i et moderne samfunn som de var i tidligere tider.

Gjelsvik understreker at for Senterpartiet er primærnæringer ikke bare viktig i kraft av de livsviktige produktene som tilvirkes i disse næringene, men også har en meget sentral rolle som kulturbærere og for ivaretakelse av kulturlandskapet. Det er ikke likegyldig om finnbiffen lages på kjøtt fra tradisjonell reindrift eller om den dyrkes frem i en kjøttfabrikk. Mat er mer enn føde – og primærnæringene er noe mer enn det de produserer. Senterpartiet vil styrke primærnæringene i hele landet og især i områder der man har særlige utfordringer, slik man bl.a. har i mange samiske områder knyttet til rovdyr og annet press på beitenæring. Senterpartiet er opptatt av at beslutninger skal fattes så nær folk som mulig.

Vi mener at lokalsamfunnene rundt om i Norge og de samiske institusjonene står nærmest til å vurdere hvordan primærnæringene best skal utvikles. Vi ønsker et større fokus på utdanning og velferdsordninger for å sikre at primærnæringene er attraktive for unge å gå inn i. Vi ønsker samtidig å styrke det kulturelle aspektet ved primærnæringene gjennom blant annet tradisjonskunnskapsprosjekter.

Reindrift, en særskilt samisk næring

– Reindriften er allment anerkjent som en særskilt samisk næring, og danner et viktig grunnlag for å bevare samisk kultur, samfunnsliv og språk. Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Reindrifta nyttiggjør seg utmarksressursene i fjellområdene og har et stort potensial for økt verdiskaping.

Det er betydelige muligheter, ifølge Gjelsvig, knyttet til videreforedling av reinkjøtt og biprodukter fra rein, reiseliv og formidling av reindriftssamisk kultur og levesett. Næringas utvikling skal være basert på tradisjonell kunnskap, ny viten og forutsigbare rammevilkår.

Næringas største utfordring i dag er presset på beitearealene. Utbygging av infrastruktur og etablering av nye næringer i utmark spiser opp beiteland bit for bit. Dette skaper også flere forstyrrelser i reinens beiteområder og er spesielt til skade i kalvingsområder og i perioder med vanskelige beiteforhold. Endringer i klimaet merkes allerede godt i reindrifta. Store snømengder og låste beiter på grunn av isdannelse inntreffer oftere.

Sigbjørn Gjeldsvik avslutter med å oppfordre til å lese programmet til sametingsvalget og poengterer at samiske forhold og interesser et gjennomgangstema i Senterpartiets stortingsvalgprogram.

– Reindrifta trenger en beredskap for å håndtere klimaskapte beitekriser og for å sikre god dyrevelferd. Reindrift var et faktum lenge før nasjonale grensene ble trukket i nordområdene. Samarbeid over landegrensene er derfor viktig for å sikre en videreføring av tradisjonell reindrift.

Press på alle tradisjonelle utmarksnæringer

Vi som bor i Sør-Norge valgkrets befinner oss utenfor de samiske kjerneområdene. Vi valgte derfor å spørre Annie Tamlag, 1. kandidat fra Sør-Samisk valgkrets, om hvordan de opplever at situasjonen er for de samiske primærnæringene.

Annie Tamlag

– Tradisjonelle utmarksnæringer er ofte kulturbærere i den forstand at samisk språk og uttrykk ivaretas. Dette gjelder alt fra fagterminologi til bruksgjenstander. Kommer også til uttrykk gjennom klær/sko og redskap. Også innen duoddji.

Hun forteller at utmarksnæringer opplever stort press fra hyttebygging, vindindustri, gruveindustri og oppdrettsnæring.

Sjøsamer mister tilgang feks å sette laksegarn i sjøen, de må lengre ut for å finne torsk siden oppdrettsnæringa har plassert merder på de beste fiskegrunnene. Bønder og reindriftsutøver mister beiteområder og vindindustrien presser reindriftsutøverne ut av kalvingsområder, sperrer flytteveier, skremmer rein pga støy, skyggekast og iskast. Det er press på levemåten med eggesanking på våren, økt antall rovdyrtap også for ørn. Samtidig får ikke utmarksutøvere dispensasjon for å kjøre til vann og myrer de har sanket/fisket fra gjennom tidligere tider.

Gåradak, Porsanger, hvor Annies slekt stammer fra.

Bevaring av kulturlandskap

Kjøttproduksjon, fiske, naturbruk og fangst er ikke bare næringer hvor vi gjør oss nytte av produktene de produserer, sier Jan Fredrik Eriksen, 1. kandidat Sør-Norge valgkrets. Det er også næringer som er med på å forme kulturlandskapet som mange av oss er vokst opp med, men som vi i dag opplever at er i ferd med å forsvinne, når skog og villmark gror igjen, og blir utilgjengelig for publikum.

Jan Fredrik Eriksen, 1. kandidat Sør-Norge valgkrets

Hva sier Senterpartiets sametingsprogram om primærnæringsfamilien?

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil styrke primærnæringsfamilien og grunnlaget for sikker og god drift for de som jobber i næringene. Primærnæringene står for trygg og god matproduksjon, arbeidsplasser og sysselsetting, bosetting, språk og kulturformidling.  

Velferdsordninger innen primærnæringene må utvikles for å sikre rekruttering, trygt arbeidsmiljø og inkludering. Primærnæringsfamilien skal styrkes med økt forutsigbarhet og lønnsomhet. Árbediehtu/tradisjonkunnskapsprosjekter er viktige for å ivareta kunnskap, språk og tradisjoner. Skolene bør utvikle valgfag for opplæring i primærnæringer. 

Kystfisket og tilgang på råstoff er viktig i sjøsamiske områder. Kvotesystem og inntjening må i større grad gi fordel for de som bor i disse områdene, og det må legges til rette for mottak og videreforedling, og klart slå ring om folkets rett til fiske.   

Utviklingen innen jordbruket i Sápmi er bekymringsfullt, og vi slår ring rundt samvirkeprinsippet som styrker levering, mottak og prisutjevning for jordbruk i hele landet.  

Primærnæringene er sentrale som bærere av samisk kultur, tradisjoner og språk. Spesielt i det sør-samiske området er reindrift fundamentet for sørsamisk språk og kultur.  

Primærnæringene har potensiale og vilje for nyskapning og fremtidsrettet utvikling, og gode støtteordninger for dette vil gi gode rammer for videre drift. 

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil gå imot utbygging av vindkraft, gruveindustri, oppdrett og annen industri som fortrenger primærnæringene. 

Guovddášbellodat / Senterpartiet vil:

 • Rovviltpolitikken må endres i tråd med internasjonale forpliktelser 
 • Rovviltbestandene må reduseres i tråd med bestandsmålene. 
 • Det må iverksettes raskere skadefelling når tap oppstår 
 • Det må åpnes for uttak av ørn som skadeforebyggende tiltak i kalvingsområder 
 • Ulvesonen skal ikke utvides slik at den grenser til beiteområdene til sør-samisk reindrift

Reindrift

 • Følge opp Sametingets reindriftslovutvalg med arbeid for lovendringer i forhold til utvalgets sluttrapport 
 • Sikre at reinbeitedistriktene har tilstrekkelige ressurser til å ivareta næringens interesser aktivt i planprosesser 
 • Sikre fremtida for samisk reindrift i Trollheimen 
 • Tilrettelegge for at reineier enklere kan nyttiggjøre seg av egne råvarer og biprodukter til økt verdiskapning 
 • Sørge for oppdatert digitalt reinmerkeregister og reversere krav om obligatorisk individmerking 
 • Opprette ordning for næringspermisjon fra skole for å delta i sesongarbeid. 
 • At eldres kompetanse må ivaretas og tillegges mere vekt 
 • Stille krav om at politiet og SNO må få en kompetanseheving på reindrift 
 • Sikre kvinner og ungdom deltakelse og ett eget næringsgrunnlag 
 • Støtte tiltak som viderefører Verdde-kulturen, samhold mellom reindriftssamer og fastboende 
 • Arbeide for bedre beredskap for klimaskapte beitekriser

Jordbruk

 • Ivareta innmark og utmark som matjord og beiteland 
 • Sikre fremtidig samisk jordbruk ved tilskudd til nybygg og fornying av eksisterende produksjonsbygg og driftsmidler 
 • Bedre tilpassede støtteordninger for jordbruk i samiske områder -også i et kulturelt perspektiv. 
 • Støtte kombinasjonsbruk der landbruk drives i kombinasjon med for eksempel fiske, reiseliv eller duodji. 
 • Øke egeninnsatsgrense under bygging av fjøs fra 3 til 5 år hos Innovasjon Norge 
 • 1 år frikjøp/tilskudd for partner ved nyetablering for å styrke familielandbruket i oppstartsfasen. 
 • Gi støtte til nydyrking nær bruket for å slippe lange transport veier. . 
 • Slakterier og meieri må være lokalisert slik at dyrevelferd og regelverk ivaretas. 
 • Investeringsmidler til forskning og utvikling for bedre utnyttelse av avfall og husdyrgjødsel for gårdsbruk. 

Fiskeri og den sjøsamiske kulturen

 • Sikre og synliggjøre den sjøsamiske kulturen 
 • Bygge opp samisk reiseliv, sjøsamiske mattradisjoner og opplevelser i kombinasjon med fiske 
 • Sikre en fortsatt variert flåtestruktur 
 • Opprettholde og styrke fjord- og kystfiskeflåten som en viktig forutsetning for bosetting i sjøsamiske områder 
 • Støtte lokale mottak og sikre mere fisk på land, føringstilskuddet er viktig. 
 • Videreutvikle og prioritere kystflåten og ha begrensninger i fisket for større båter innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen. 
 • Gi fritt fiske for båter under 11 meter 
 • Utrede urfolksrett til fangst av hval, kobbe og sel 

Utmarkshøsting/Meahcásteapmi og den elvesamiske kulturen

 • Arbeide for økt anerkjennelse av samisk utmarksbruk og ivaretakelse av dette i lovverk 
 • Videreføre og bevare språk- og kulturkunnskapsbasert utmarksbruk, høsting og levesett 
 • Ivareta samiske jakt- og fisketradisjoner 
 • Utvikle innlandsfiske som næring 
 • Støtte utvikling av næring basert på lokale naturprodukter 
 • Sikre ivaretakelse og utvikling av den elvesamiske kulturen 
 • Sikre lokalbefolkningen i sjøsamiske områder og elvedalenes befolkning førsteprioritet til laksefiske.