Drahjelp fra Trygve i Fredrikstad

Østfold Senterparti hadde valgkampåpning på Stortorvet i Fredrikstad 5. august med flotte og gode appeller fra Trygve Slagsvold Vedum og toppkandidatene til stortingsvalget i Østfold – Ole André Myhrvold, Kjerstin Wøyen Funderud og Lars Vegard Fosser.

Det var en positiv og fin opplevelse å kunne være med på Senterpartiets valgkampåpningen i Østfold.

Rune Solmyr, Fredrikstad
Trygve Slagsvold Vedum mellom våre sametingskandidater Rune Solmyr og Roshild Solfjell

På plass var også to representanter fra Senterpartiets valgliste til Sametinget fra Sør-Norge valgkrets, Roshild Solfjell, (4. plass) og Rune Solmyr (5. plass).

– De andre på stand syntes at det var meget positivt at vi var med. forteller Rune Solmyr. De var glad for at vi stiller opp og kan svar på spørsmål som gjelder samepolitikk. Det var en positiv og fin opplevelse å kunne være med på Senterpartiets valgkampåpningen i Østfold.

Om man ikke selv kan stemme til Sametinget, er det god drahjelp for Senterpartiets sametingsliste at moderpartiet hjelper til med å reklamere for listen.

Roshild Solfjell, Moss

For ledelsen i Senterpartiet er sametingsvalget så viktig gjerne at de gjerne brukte litt tid sammen med våre kandidater for å promotere brosjyren med vårt program til sametingsvalget 2021. Brosjyren vil innen kort tid bli sendt ut til alle som står i manntallet.

Senterpartister må ikke glemme at det også er sametingsvalg, sier Roshild Solfjell. Et sterkt Senterparti på Sametinget er viktig, Om man ikke selv kan stemme til Sametinget, er det god drahjelp for Senterpartiets sametingsliste at moderpartiet hjelper til med å reklamere for listen.

Samepolitisk valgkamp i nord og i sør

Under valgkampåpningen i Hammerfest sa Trygve Slagsvold Vedum at Sametinget har hovedansvar for å fremme de samiske næringer. Han snakket der også om hvordan de samiske språkene er truet og brukte eksemplet at norsk språk også vil være truet hvis det ikke lengre ble brukt daglig.

Nancy Porsanger Anti og Trygve Slagsvold Vedum

– Senterpartiet har ett godt program, forteller Nancy Porsanger Anti, sekretær for Senterpartiets Samepolitiske råd og 2. kandidat til Stortinget fra Finnmark. Hun møtte Trygve under valgkampåpningen i Hammerfest. I programmet er de samepolitiske sakene en naturlig del av de ulike kapitlene, og godt forankret i organisasjonen!

Om samepolitikk fra Senterpartiets program til stortingsvalget

Norge har et særskilt ansvar for samene som urfolk. Senterpartiet vil styrke samenes og de nasjonale minoritetenes språk, kultur, nærings- og samfunnsliv.

Vårt urfolk, samene, og våre nasjonale minoriteter skal alle kunne ta vare på og utvikle sine språk, sin kultur og sitt nærings- og samfunnsliv.

Senterpartiet vil at Sametinget skal ha et hovedansvar for å utvikle samisk språk, kultur, næringer og rettigheter på samenes eget grunnlag. Senterpartiet vil sikre Sametingets konsultasjonsrett med regjering og Storting. Statlige myndigheter må ha klare rutiner som sikrer at konsultasjonsretten blir oppfylt i alle saker av betydning for den samiske befolkningen.

Samiskopplæringen har store mangler når det gjelder lærekrefter og læremidler. Siden samene bor spredt i landet, er det også nødvendig å bygge opp gode fjernundervisningstilbud.

Kvensk/finsk må styrkes i skolen, både gjennom allmenn kunnskap om kvenene/norskfinnene og ved språkopplæring. Kvenene/norskfinnene må få muligheten til å utvikle flere møteplasser og kultursentre, og deres kulturminner må identifiseres og bevares.

Helse- og omsorgstjenesten har et stort behov for flere fagarbeidere med flerkulturell språk- og kulturkompetanse. Spesielt innenfor eldre- og demensomsorg er behovet stort.

Minoritetsgrupper må gis gode muligheter for kulturutøvelse, formidling og kulturopplevelser. Vilkårene for film-/tv-produksjon, litteratur, teater, kunst og musikk av og for disse gruppene må styrkes.

Senterpartiet vil:

  • Aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.
  • Styrke arbeidet for de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene i samarbeid med kommunene.
  • Følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken. Samisk språkopplæring i skoler og barnehager må styrkes og elever i samiske områder må kunne velge å lære samisk i stedet for sidemål.